Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Verkoper

Stof&Belle heeft haar maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Steenweg 306 . en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0559948039. Het BTW nummer is BE0559948039 .

2. Toepassing

Elke bestelling geplaatst door de Koper geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Verkoper, welke steeds voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Prijzen

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro (€). Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten, bij uitzondering van bepaalde acties duidelijk vermeld op de site. De verzendkosten worden berekend bij de afrekening van de bestelde goederen op basis van het gewicht en specifieke wensen van de klant.  Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

5.besteling

Online bestellingen kunnen enkel via de webshop (www.stof&belle.be) gebeuren. Er worden geen bestellingen, noch toevoegingen aan bestellingen aanvaard via telefoon, e-mail, Facebook of andere.

Bestellingen worden pas verwerkt en verstuurd na ontvangst van de betaling.

6.betaling

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren en binnen de 14 kalenderdagen. Voor onze online betalingen werken wij samen met Mollie. Iedereen kan direct en veilig betalen met Visa of Mastercard, online bankieren via eigen bank, PayPal of zelfs kiezen voor de klassieke overschrijving.

7. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Bij het niet afhalen van een pakket bij de post, zal bij een nieuwe verzending de kost voor de koper zijn.Het pakket wordt enkel na betaling van het verschuldigd bedrag binnen de twee (2) werkdagen opgestuurd. De leveringstermijn wordt geschat op drie (3) werkdagen maar is echter niet bindend.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

8. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Het terugsturen en terug betalen van geknipte stoffen is enkel mogelijk vanaf een minimum lengte van 50cm en veelvouden hiervan. Patronen en andere artikelen die geretourneerd worden, zitten ongeopend in hun originele verpakking. Alvorens een artikel terug te sturen, contacteert de Klant de Verkoper om dit mee te delen.

Het terugsturen van een artikel gebeurt op kosten van de klant en steeds op eigen risico. Het retouradres: Stof&Belle, tav Eline De Boiserie. Steenweg 306, 3570 Alken

De terugbetaling zal plaatsvinden na het ontvangen van de (onbeschadigde) artikelen.

9. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.Kijk het artikel goed na en verborgen gebreken dienen ons binnen de acht dagen na ontvangstdatum te worden gemeld.

10. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

11. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

12. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

13. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Stof&Belle, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Eline De Boiserie zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

14. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

15. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 17. Toepasselijk recht

Domeinnaam, logo en andere bestanddelen verbonden aan Stof&Belle worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan Eline De Boiserie.

De op de website bijhorende informatie wordt met zorg gepubliceerd. Ondanks alles is het mogelijk dat de vermelde informatie niet volledig of onjuist is. Stof&Belle, Eline De Boiserie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden.Stof&Belle, Eline De Boiserie behoudt zich het recht, te allen tijd en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.